Facebookta Paylas
facebook
twitter
myspace
rss
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
sınav
1-) El metal dedektörleri; arama yapılacak
bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan ……
cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.

a)1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

2-) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı
kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için

1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az
50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını
tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş
yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi
sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde
veya arkasında beklemelidir.

Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray
cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlardır?
a) 1-2-4
b)1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) hepsi

3-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk
ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar
güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp
doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına
gerek yoktur
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen
emir arasında bağlantı ve mantık kurarak
verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

4-) Hareketli Kameraların özelliklerinden olan
Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa, sola – aşağı yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme

5-) Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini
kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne
denir?

a) Ekran
b) Switch
c) Kontrol Paneli
d) Transmitor
e) Multiplexer

6-) Aşağıdakilerden hangisi Telsiz konuşmaları
için söylenebilecek hususlardan biri değildir?

a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel
tutularak konuşulur.
b) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık,
anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime
yada harfler kodlanır.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile
söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa
konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla
“tamam” diye bilgi verir.

7-) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk
karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi
yanlıştır?

a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri
vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel
kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma es-
nasında, araştırma, yakalama ve delil toplama
konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi
görev alanında sorumlu ve yetkilidir.
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel
kollukla aynıdır.

8-) Suç işledikten sonra özel güvenlik
personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına
alınan eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe
b) Adliyeye
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili Özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

9-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma
telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112 b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156 d) 156-112-177-155
e)156- 155-112-110

10-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem
alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25cm.
c) 100-250cm.
e)300 ve üzeri

11-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin
bölge neresidir?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

12-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Dinlediğinizi belli etme
c) Göz teması kurma
d) Hemen sonuç çıkarma
e) Not alma

13-) I. Empati, kendini karşıdakinin yerine
koyabilmektir.

II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu
ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem
arz etmektedir.
III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde
oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye
iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı
fikri savunmak, yandaş olmak vardır.

Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar
hangi şıkta bir arada verilmiştir ?
a)I,II ve III
b)I,II ve IV
c)I,III ve IV
d) III ve IV
e)II,III ve IV

14-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve
zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik
ve huzursuzluk haline …………………denir.

a)Stres
b)Depresyon
c)Zorlanma
d)Savunma
e)Sinirlenme

15-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için
çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda
boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit
kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

16-) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin
etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler
hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler
elde etmek
e) Hepsi

17-) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek
koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına
çıkarılır
d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade
edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden
ayrılmamaları sağlanır.

18-) Özellikli kişiler bakımından yapılacak
kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı
olunmalı.
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı.
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole
tabi tutulmalı.
d) Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı.
e) Hepsi

19-) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri
yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce
yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden
hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3 e) Hepsi

20-) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden
biri değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi

21-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl
söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi
kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

22-) Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa devriye
görevlisi nelere dikkat etmelidir?

a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış
yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip
olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından
sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

23-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki
hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?

a) Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu
olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır
olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça,
koşarak ve hızlı adımlarla hareket
etmemelidir.
e) Hepsi

24-) Özel Güvenlik Görevlisinin kimlik sorması
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Kimliği sorulan kişi ya da kişilerin kaçma
veya saldırma riskine karşı gerekli emniyet
tedbirleri alınmalıdır.
b)Kişiye belirli bir mesafeden daha fazla
yaklaşılmaz ve arkası dönük durulmaz.
c)Kimlik sormada nazik, kibar, kararlı ve
disiplinli davranır.
d)Özel Güvenlik Görevlisi kimliğini ibraz
edemeyen şahısları derhal yakalayıp genel
kolluğa teslim eder.
e)Kimlik veya gösterilen belgede kişinin adı,
soyadı, fotoğrafı, mührü, silinti ve kazıntı
olup olmadığı ve şahsın eşkâli ayrıntılı
olarak incelenir.

25-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin
olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi
konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

26-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah
taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki
hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

27-) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile
ayrıldı.

TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın,
tembel.

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi
iletişim engeline örnektir?

a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

28-) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil
kurallarından değildir?

a) A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne
yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil elle
yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave
yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

29-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını
kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve
ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket
etmesi onun……….. dir

a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir

30-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını
arttırır?

a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt
konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler
kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

31-) Kontrol noktasında sahibinden alınan
silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim
tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı
teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi
kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

32-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde
belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

33-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı
taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını
imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği) yazılarak
tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur,
imzalatılır.

34-) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde
kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması
lazım gelen özellikler hangi maddede
belirtilmiştir?

a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-
Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-
Etkisi geçici olmalı.
b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale
getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol
açmamalı.
c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-
Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı ağrılara ve
sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-
Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve
sakatlıklara yol açmamalı.
e) Hiçbiri

35-) Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken
tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse
trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya
toplanır

36-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat
etmesi gereken hususlardan değildir ?

a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını
sağlamalıdır.

37-) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için
kullanılır
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek
kimseler için kullanılır
c) Zor kullanma aletidir
d) Saldırgan sanıklar için kullanılır
e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır

38-) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?

a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiyle

39-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk
içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

40-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya
……. denir” cümlesindeki boş bölüme
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

41-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap bulmalıdır?

a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi

42-) Önleme aramalarında elde edilen suç
unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a)El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla
görevli kolluğa teslim edilir
b)Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine
teslim edilir
c)Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
d)Hiçbir şey yapılmaz
e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

43-) Şüpheli bir paketin veya çantanın
görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın
bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış
gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha
bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

44-) Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın
özelliklerinden değildir?

a) Fiziki olarak bir yerde bulunurlar
b) Genelde yasalara uygun hareket ederler
c) Olayların gelişmesine göre hassastırlar
d) Nispeten denetimsizdirler
e) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya
gelirler

45-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren
etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet
aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kalabalığın gücü
b)Grup dinamiği
c)Sosyal yığın
d)Liderin gücü
e)Grup çatışması

46-) Önemli kişiye saldırı aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Tüm korumalar saldırganın peşinden
koşmalıdır.
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale
getirmelidir.
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte
güvenli bir yere götürülmelidir.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın
arasında olmalıdır.

47-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri
duygularına hâkim olabilmeli ve yansız
davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?

a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

48-)Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki
özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir
yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini
kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket
ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani
duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği
komutları dinlerler.

49-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda
yapılan müdahalede genel prensiplerden
değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

50-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında
yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden
uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

51-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda
güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel
prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

52-) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi
türlü sağlanamaz?

a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini
önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce
dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını
engelleme

53-) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz
olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da
değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

54-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel
nitelikleri arasında yer almaz?

a) İnsanların fiziki olarak bir yerde
bulunmaları veya oraya yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden
oluşan bir etkileşmedir.

55-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma
prensiplerinden değildir?

a) Korumalar VIP' in günlük mesaisine
kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP' i korumak için son
çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat
edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

56-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın
amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan
korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette
sağlamak

57-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken
mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık
riskli noktalara ne denir?

a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

58-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük
düşürmeye yönelik saldırıdır?

a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı

59-) “Koruma şekilleri korunan kişinin
....................... göre belirlenmektedir.”

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

60-) Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık
tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlardan değildir?

a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit
tutulmalıdır,
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle
kapatılmalıdır,
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak
malzeme ile kaplanmalıdır,
d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın
üstündeki ve altında kalan eklemleri de
içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

61-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da
gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde
anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

62-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak
neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda
süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta
kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna
gönderilmelidir
e)Hepsi

63-) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda
ilkyardım olarak yapılmamalıdır?

a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır,
b) Yara içi kurcalanmamalıdır,
c) Yarada kanama varsa durdurulur,
d) İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp
seviyesine kaldırılır.
e) Yara temiz nemli bir bezle örtülür ,

64-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım
yapılırken ne yapılmamalıdır?

a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi
engellenir.


65-) Burun kanamasında ne yapılmaz?

a)Baş geriye kaldırılır
b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c)İki parmakla burun kanatları sıkılır
d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı
kontrol edilir.
e)Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya
devam edilir

66-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a)Yaralının bilinci açıksa
b)Gazyağı içmiş ise
c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d)Hiçbiri
e)Hepsi

67-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?

a)Ağzı açılmaya çalışılır
b)İçecek verilmeye çalışılır
c)Kendisine zarar vermesi engellenir
d)Suni solunum yaptırılmalıdır
e)Kolonya koklatılmalıdır

68-) Trafik kazası geçirmiş bir kişiye, eğer
ortamda hiçbir tehlike yoksa ilkyardımcı ne
yapmamalıdır?

a) Hava yolunu kontrol
b) Solunum kontrolü
c) Kanama kontrolü
d) Güvenli bir yere taşıma
e) Bilinç kontrolü

69-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım
hangisidir.?

a) Turnike uygulamak
b) Zehiri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya
çalışmak

70-) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl
taşınmalıdır?

a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
b) Sedyeye oturtularak
c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
d) Taşınma şekli önemli değildir
e) Kucakta

71-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel
güvenlik faaliyet izninin alınması ve Sona
Erdirilmesi bakımından yanlıştır?

a) Şirketin faaliyet alanının münhasıran
koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.
b) Şirket Yöneticilerinin özel güvenlik temel
eğitimi sertifikası olması gerekir.
c) Şirketler istihdam edilen özel güvenlik
personelinin listesini personel göreve
başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde
valiliğe verir.
d) Özel güvenlik şirketleri, kurucuların,
yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin,
Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip
etmediklerini valiliğe bildirir.
e) Özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel
güvenlik birimi kuranlar kendi istedikleri
zamanda özel güvenlik uygulamasını sona
erdirebilirler.

72-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde
belirtilen idari cezaları özel güvenlik
görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine
vermeye kim yetkilidir?

a)İşveren
b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum
amiri
c)Emniyet Müdürü
d)Mahalli mülkî amiri
e)Hiçbiri

73-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel
güvenlik komisyonunun görevi değildir?

a) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek
asgari personel sayısını, bulundurulması
gereken silah miktar ve niteliğini belirlemek,
b) İşi sebebiyle korunma ihtiyacı duyan
kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli
istihdam
etmek
suretiyle
güvenliğin
sağlanmasına karar vermek,
c) Bir Kurumun talebi üzerine, özel güvenlik
şirketinden hizmet satın alarak suretiyle
güvenliğinin sağlanmasına karar vermek,
d) Eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim
kurumlarında
bulundurulabilecek
veya
taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini
belirlemek,
e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine
getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu
hallerde görev alanını genişletmek,

74-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan
şahıslara nasıl davranır?

a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel Kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

75-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik
görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında
bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak
için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut
içindekileri kurtarmak için

76-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını
sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk
derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

77-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel
güvenlik hizmetlerinde kullanılan Silah ve
Fişekler bakımından yanlıştır?

a) Bulundurulmasına ve taşınmasına izin
verilen her silah için yirmi beş adet fişek
alınmasına izin verilir. Görev nedeniyle sarf
edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen
eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.
b) Ateşli silahlar ile fişek ve tesisatlarının özel
oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli
dolaplarda muhafaza edilmesinden özel
güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş
yetkilileri sorumludur.
c) Silah bulundurma izni iptal edilen veya
ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve
kuruluşlara ait silahlar en geç bir yıl içinde
devredilir.
d) Her silah için belirlenen fişek miktarı
Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev
yeri ve niteliğine göre arttırılabilir.
e) Devredilecek silahlar için Bölge Kriminal
Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu
aldırılır.

78-) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları
ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde
herkes tarafından görülebilecek şekilde
yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam
edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma
izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun
şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu
görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve
yakalama yetkilerinin kullanılmasını
gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili
genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda
silahlı olarak görev yapamazlar.

79-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan
Özel güvenlik hizmetlerinin denetimlerinde
incelenen hususlar bakımından yanlış bir
ifadedir?

a) Faaliyet izninin ve personelin çalışma
izinlerinin geçerli olup olmadığı;
b) Özel güvenlik görevlileri için mali
sorumluluk
sigortasının
yaptırılıp
yaptırılmadığı;
c) Sözleşmelerin
zamanında
Bakanlığa
bildirilip bildirilmediği;
d) Görev alanına uyulup uyulmadığı;
e) Amaç
dışında
faaliyet
gösterilip
gösterilmediği;

80-) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan
yetkiler ve kanuni sorumluluklar bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte
ateşli silah bulundurulabileceği il özel
güvenlik komisyon tarafından belirlenir.
b) Özel güvenlik birimi ve özel güvenlik
personeli, Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden kaymakamların emirlerini yerine
getirmek zorundadır.
c) Aramalar sırasında tehlike doğurabilecek
eşyayı emanete alan özel güvenlik
görevlisinin bu olayı yetkili genel kolluğa
bildirmesi şart değildir.
d) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik
birimi oluşturdukları için cezalandırılan
kişiler özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve
yönetici olamazlar.
e) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanan
özel güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik
görevlisi olamazlar.

81-) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi
içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya
akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz
bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman
müdahale edebilir?

a)Olayın vuku bulduğu anda
b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d)Olayların sonuçlanması beklenir
e)Hiçbir durumda karışılmaz

82-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan
Özel güvenlik hizmetlerinin Denetim Sonucunun
İzlenmesi bakımından doğru bir ifadedir?

a) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler
ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı
olarak bildirilir.
b) Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç
kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin
veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni
Valilikçe iptal edilir.
c) Denetim sonucu düzenlenen rapor valilikte
muhafaza edilir, denetlenen birime verilmez
d) Denetim
sonucunda
tespit
edilen
eksiklikleri
gidermesi
için
eksikliğin
niteliğine göre asgari iki gün süre verilir.
e) Denetlenen kişi ve kuruluşa en az yedi gün
süre verilerek savunması istenir. Savunması
yeterli görülmeyenlere görevli genel kolluk
tarafından idari para cezası verilir.

83-) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil
olarak kullanılacak veya müsadereye tabii
olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf
yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması
aşağıdaki sıklardan hangisini tanımlamaktadır?

a)Yakalama
b)Arama
c)Durdurma
d)Koruma
e)Elkoyma

84-) Zaptetme tutanağında el konulan eşyanın
.................... gibi benzerlerinden ayırmaya
yeterli nitelikleri ................... elkonulan eşya
...................... şekilde muhafaza edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi
seçenek tam olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez
bozulacak, değiştirilecek.
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir
bozulacak, değiştirilecek.
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

85-) Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik
eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli
sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının
en az altmış, her iki kısım puanının ise en az
elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan
adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam
etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden
üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan
sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni
verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını
yükseltmek için çalışma izinleri süresince
seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

86-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi
b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e)Hepsi

87-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mülki
idare amirlerinin yetkileri ve genel güvenlik
hizmetleri bakımından yanlıştır?

a) Mülki idare amirleri, özel güvenlik
tedbirlerini denetlemeye özel güvenlik
görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları
kaldırmaya yetkilidir.
b) Mülki idare amirleri, alınan güvenlik
tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave
tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
c) Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri
görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve
kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu
derhal genel kolluğa bildirir.
d) Mülki İdare Amirleri, genel kolluğu Özel
güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği
sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin
ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği
anlaşıldığında, görevlendirir.
e) Hepsi

88-)Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve
uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla
karşılaşılması
durumunda
aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?

a) Derhal genel kolluğu haber verilir
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir
c) Şahıs gözetim altına alınır
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar
kriz durumunda ise kelepçe takılır
e) Hepsi

89-) Meşru savunma halinin var olması için
aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

a) Haksız bir saldırı
b)Defetme zorunluluğu
c)Tekrarlaması kesin
d) Orantılık
e) Hepsi

90-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi
görevde üniformanın üzerine “ÖZEL
GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme
zorunluluğu vardır?

a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve Sahne Gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

91-) Kişide Bağımlılık Oluşturan Maddeler
Aşağıdakilerden Hangisidir?

a) Sakinleştirici-yatıştırıcı Maddeler.
b) Uyarıcılar.
c) Opioidler.
d) Hint Keneviri.
e) Hepsi.

92-)Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu
maddelerin etkilerindendir?

a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi

93-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan
söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

94-) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?

a)Karbondioksit.
b)Hidrojen
c)Azot
d)Oksijen
e)Karbonmonoksit

95-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında
yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a) Kapı ve pencereler açılıp mekan
havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden
kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları
kullanılmaz.

96-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?

a) Bina hemen terk edilmeli,
b) Üst katlara doğru kaçılmalı,
c) Asansöre binerek terk edilmeli,
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak
panik yapmadan bina terk edilmeli,
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı

97-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma
yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

98-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme
cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere
tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa
tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

99-)“Bilgi sahibi olunduğu halde tedbirleri almamak” aşağıdaki sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

100-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa
silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

3-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin
ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

4-) Kırıkkale tabancanın diğer birçok
tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki
hangi seçenekte verilmiştir?

a) Emniyet mandalının bulunması
b) Şarjörlü bir silah olması
c) Silah emniyet mandalı, emniyette iken
dolduruş yapılabilmesi
d) Silah emniyet mandalı, emniyette değilken
dolduruş yapılabilmesi
e) Silah emniyet mandalının silahın
çerçevesinde bulunması

5-) Silahlarla yapılan kazaların
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

6-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta
vardır?

a) CZ 75
b) Toplu Tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

7-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir
anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne
yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine
yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için
bir şey denilmez
e) Hiçbiri

8-) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken
dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol
edilir.

9-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik
tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi
parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

10-) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın
sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

11-) Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

12-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev
nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını
sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini
sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen
alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

13-) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin
ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

14-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip
edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son
maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

15-) Uzaktan veya yakından, canlıları
öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı
organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan,
yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.

a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

16-) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde
bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece
tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal Emniyeti
b) Horoz Emniyeti
c) Kabza Emniyeti
d) Tetik Emniyeti
e) Şarjör Emniyeti

17-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere
ne ad verilir?

a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

18-) Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir
c) Fişekteki baruttur
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu
yerdir
e) Hiçbiri

19-) Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

20-) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha
kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

21-) Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu
alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren
atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir?

a) Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı
b) Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı
c) Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek
nişan hedefini bozan atıcı
d) Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak
alan atıcı
e) Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına
getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan
atıcı

22-) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik
parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu
vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin üstünde
b) Hedefin altında
c) Hedefin sol kısmında
d) Hedefin ortasında
e) Hedefin sağında

23-) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış
yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet
noktaları dağınık

24-) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net
görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık
görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık
görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net
görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık
görülmeli

25-) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat
boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi


Copyright © 2011 Tüm haklarımız saklıdır.ÖZEL GÜVENLİK İNTERNET BİLGİ VE HABER SİTESİ  SİTEMAP  RSS